Innkalling til årsmøte 2023

Submitted by
Cato Radem
Publisert
23. februar 2022

Til medlemmene i Alta Taekwon-Do Klubb.
Årsmøte avholdes i vårt klubblokale 29.mars 2023 kl 18.00

Sak 1 Konstituering
Sak 2 Godkjenning av innkalling
Sak 3 Valg av dirigent, referent, 2 medlemmer som underskriver referat
Sak 4 Godkjenning av årsmelding 2022
Sak 5 Godkjenning av regnskap 2022
Sak 6 Budsjett 2023
Sak 7 Idrettslagets organisasjonsplan
Sak 8 Valg

For å ha stemmerett må medlemmet fylle minst 15 år i 2023, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes inn til
catoradem@hotmail.com innen 06.03.2023.
Fullstendig saksliste legges ut på hjemmesiden 12.03.2023.
 

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen styret